Mülteci HaklarıUluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, herkesin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Uluslararası Af Örgütü, bu hakların ağır ihlallerini engellemeye ve sonlandırmaya odaklanmış bir şekilde eyleme geçip, araştırmalar gerçekleştirmektedir.


İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. Maddesi "Her insanın zulüm karşısında, başka ülkelere sığınmaya ve bu ülkelerde sığınmacı işlemi görmeye hakkı vardır." düzenlemesi ile sığınma hakkını temel bir hak olarak nitelendirmiştir.

Uluslararası Af Örgütü'nün yürüttüğü insan hakları çalışmalarından biri de mülteci ve sığınmacıların insan haklarının korunmasına yöneliktir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ana faaliyet alanlarında biri olan mülteci hakları ile ilgili eğitimler düzenlemekte, lobi ve kampanya çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca Türkiye’ye sığınma amacıyla gelip Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'ne başvurarak hukuki yardım ve hukuki danışmanlık isteyenlere yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yürüttüğü çalışmalarda sığınmacı ve mültecilerin mevcut prosedürlere erişimlerini ve Türkiye'deki yetkililerin "geri-göndermeme" zorunluluğuna saygı göstermelerini sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, mülteci hakları konusunda barolarla iş birliği içerisinde avukatlara yönelik eğitim programları düzenlemekte, üniversitelerde öğrencilere yönelik seminerler ve ihtiyaç duyulan konularda çalıştaylar düzenlemektedir. İltica ve göçle ilgili haber, duyuru ve çalışmaların görünür olması amacıyla kendi iletişim ağlarını kullanmaktadır.

Türkiye'deki sığınma sisteminin uluslararası mülteci standartları ile uyumlu olmasını sağlamaları için yetkililerin atmaları gereken somut adımlardan bazıları:

 •  Sığınmacılarla iletişimde olabilecek kolluk kuvvetleri de dahil sınır ve göçmen memurlarına sığınma başvurusu alma konusunu da kapsayacak eğitim programlarının uygulanması.
   
 •  Sığınmacıların anlayabilecekleri bir dilde sığınma prosedürleri hakkında yeterli bilgi verilmesinin sağlanması
   
 •  Başvuru almayı reddeden ve/veya başvuruları ilgili yetkili makama ulaştırmayan devlet yetkililerinin zamanında ve etkili bir şekilde soruşturulması.
   
 •  Mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve BMMYK ile işbirliği halinde koruma ihtiyacı duyan kişilerin ülkeye ve sığınma başvurusuna erişimini izleyecek bir izleme prosedürü
  oluşturulması.
 •  İltica prosedürüne her kesin erişiminin sağlanması ve Geri Göndermeme  ilkesine saygılı davranması,
   
 •  Adil ve Etkili Prosedürler işletilmesi
   
 •  Mülteci ve Sığınmacıların ekonomik ve sosyal haklara erişiminin sağlanması
   
 •  Türkiye'deki mültecilere yönelik Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi